• 8(02356)5-06-56
  • 247841 Республика Беларусь, Гомельская область, г.п. Лельчицы, ул. Советская, 103
Виртуальный музей
Экспонаты музея

Image alt

Самовар

РУС

Самова́р — устройство для кипячения воды и приготовления чая. Первоначально вода нагревалась внутренней топкой, представляющей собой высокую трубку, наполняемую древесными углями. Позже появились другие виды самоваров — керосиновые, электрические и пр. В настоящее время почти повсеместно вытеснены электрическими чайниками и чайниками для плит.

БЕЛ 

Самавар — прылада для кіпячэння вады і прыгатавання гарбаты. Першапачаткова вада награвалася ўнутранай топкай, якая прадстаўляе сабой высокую трубку, наполняемую драўнянымі вуглямі. Пазней з'явіліся іншыя віды самавараў — газавыя, электрычныя і інш У цяперашні час амаль паўсюдна выцеснены электрычнымі чайнікамі і чайнікамі для пліт.

ENG 

Samovar — a device for boiling water and making tea. Initially water was heated the inner firebox, which is a high tube filled with wood coals. Later, there were other types of samovars kerosene, electric, etc. At present almost universally supplanted by electric kettles and teapots to plates.

 

Image alt

Прас 

РУС

Прас - устройство, нагревающееся углём, который брали из печи. Гладили свою лучшую, праздничную одежду.

БЕЛ

Прас - прылада, якая награвалася вуглём, які бралі з печы. Гладзілі сваю лепшую, святочную вопратку.

ENG

Pras device that is heated by coal, which was taken from the furnace. Stroked their best festive clothes.

Image alt

Глиняный чайник

РУС 

Ча́йник — небольшой закрытый сосуд с носиком, крышкой  и ручкой для подогревания и кипячения воды.

БЕЛ

Чайнік — невялікі закрыты посуд з носікам, вечкам і ручкай для нагрэву і кіпячэння вады.

ENG 

Kettle is a small closed vessel with a spout, lid and handle for heating and boiling water.

Image alt

Кринка 

РУС 

Кри́нка  — расширяющийся книзу удлинённый глиняный горшок для молока. Кринка похожа на широкий глиняный кувшин без ручки и крышки.

БЕЛ

Кринка — пашыраецца дадолу падоўжаны гліняны гаршчок для малака. Кринка падобная на шырокі гліняны збан без ручкі і вечка.

ENG 

The jug — flared elongated clay pot for milk. The jug is similar to a wide earthen pot without handles and lids.

Image alt

Бадья

РУС

Бадья - большое ведро, окованное обручами, а по дну - накрест; предназначено для водоотлива воротом.

БЕЛ

Бадья - вялікае вядро, окованное абручамі, а па дне - накрыж; прызначана для водаадліву каўняром.

ENG 

Kibble - a large bucket, bound with hoops, and at the bottom of pattern; designed for dewatering collar.

Image alt

Берда

РУС 

Берда - приспособление для ткания матов в виде деревянной четырехугольной рамы, между двумя сторонами которой сделан переплет из шкимушгара или тонких дощечек. 

БЕЛ

Берда - прыстасаванне для ткания мацюкоў у выглядзе драўлянай чатырохкутнай рамы, паміж двума бакамі якой зроблены пераплёт з шкимушгара або тонкіх дошчачак.

ENG 

Byrd - device for Dania mats in the form of a wooden, rectangular frame, between the two parties which made the cover of sceneshare or thin plates.

 

Image alt

Лапти

РУС 

Ла́пти (ед. ч. — ла́поть) — низкая обувь, распространённая на Руси в старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого изготавливались и сами лапти).

БЕЛ

Лапці (адз. л. — лапаць) — нізкая абутак, распаўсюджаная на Русі ў даўніну, і былая ў шырокім ўжыванні ў сельскай мясцовасці да 1930-х, сплеценая з драўнянага лыка (ліпавыя, вязаў і іншыя), бяросты ці пянькі. Падэшву Для трываласці подплетали лазой, лыкам, вяроўкай або складалі скурай. Лапаць прывязваўся да нагі оборами (шнуркамі, скручанымі з таго ж лыка, з якога вырабляліся і самі лапці).

ENG 

Lapti (singular — bast) — low shoes, common in Russia in old times, and formerly in wide use in rural areas until the 1930s, woven of bark wood (Linden, elm and others), birch bark and hemp. For the strength of the sole was podletel vine, bast, rope or stitched leather. Bast was tied to the leg equipment (cords, from the same twisted bark of which were made themselves sandals).

 

Image alt

Гребёнка

РУС 

Гребёнка (гребень, гребешок) — разновидность расчёски с редкими зубьями.

БЕЛ

Грабянец (грэбень, грабеньчык) — разнавіднасць расчоскі з рэдкімі зуб'ямі.

ENG 

Comb (comb, comb) — a kind of comb with a few teeth.

Image alt

Лоза

РУС 

Лоза — название тонкой и длинной разновидности стебля , характерного главным образом для растений рода Виноград , а также для некоторых других (в частности, некоторых видов рода Ива ); в узком смысле обычно применяется именно в отношении побегов винограда и всего семейства Виноградовые.

БЕЛ

Лаза — назва тонкай і доўгай разнавіднасці сцябла , характэрнага галоўным чынам для раслін роду Вінаград , а таксама для некаторых іншых (у прыватнасці, некаторых відаў роду Вярба ); у вузкім сэнсе звычайна ўжываецца менавіта ў дачыненні да уцёкаў вінаграда і ўсяго сямейства Виноградовые.

ENG 

Vine — the name of the thin and long species of the stem , a characteristic primarily of the genus Grapes , as well as for some others (in particular some species of the genus IVA ); in a narrow sense is usually applied in relation to the shoots of the grapes and the whole family Winogradowii.

 

Image alt

Цебер

РУС

Цебер - большой деревянный (реже металлический) сосуд, имела вид срезанной кадки, которую используют для разных хозяйственных нужд (для уборки помоев, кормления скота).

БЕЛ

Цебер - вялікі драўляны (радзей металічны) посуд, мела выгляд зрэзанай кадкі, якую выкарыстоўваюць для розных гаспадарчых патрэб (для ўборкі памыяў, кармлення жывёлы).

ENG 

Zeber - large wooden (sometimes metal) vessel, had the appearance of a truncated vats, which is used for different business needs (for the cleaning of mud, livestock feeding).

Image alt

Серп

РУС 

Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож.Обычно используется для уборки зерновых культур жатва хлебов и резки трав.
 

БЕЛ

Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскагаспадарчая прылада, жатвенный нож.Звычайна выкарыстоўваецца для ўборкі збожжавых культур жніво хлябоў і рэзкі травы.

 

ENG 

The hammer (OE Russian. srpj) — hand-held agricultural tool, harvest knife.Typically used for harvesting grain crops the harvest of crops and cutting of grasses.

Image alt

Садник 

РУС 

Садник - деревянная лопата для посадки и доставания из печи хлеба и выпечки.

БЕЛ

Саднік - драўляная лапата для пасадкі і даставання з печы хлеба і выпечкі.

ENG 

Sudnik - wooden shovel for loading and taking out of the oven bread and pastries.

Image alt

Грабли

РУС

Гра́бли — сельскохозяйственный инструмент, применяемый для разбивания комьев уже разрыхлённой почвы, очистки от выкопанных корней сорных трав, лёгкого разрыхления последней между рядами растений , а также для грабления, сгребания или сгромаживания скошенной травы.

БЕЛ

Граблі — сельскагаспадарчы інструмент, які ўжываецца для разбівання камякоў ўжо разрыхленной глебы, ачысткі ад выкапаных каранёў пустазельных траў, лёгкага разрыхленую апошняй паміж радамі раслін , а таксама для грабления, сгребания або сгромаживания скошанай травы.

ENG 

Rake is an agricultural tool used for breaking up clods of loosened soil already, cleaning dug the roots of weeds, loosening the last of light between the rows of plants , as well as for raking, raking or shramirovaniye cut grass.

Image alt

Маслобойка 

РУС 

Маслобо́йка (маслобо́йня) — приспособление, используемое в быту или в промышленности для приготовления масла из сливок путём вращения или толкания. При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира.

БЕЛ

Маслабойку (алейня) — прыстасаванне, якое выкарыстоўваецца ў побыце або ў прамысловасці для прыгатавання масла з вяршкоў шляхам кручэння або штурхання. Пры механічным збіванні вяршкоў адбываецца аддзяленне малочнага тлушчу.

ENG 

Oil mill (oil mill) is a device used in the home or in industry for making butter from cream by rotating or pushing. When the mechanical churning of the cream is separated the milk fat.

Image alt

Корыто 

РУС 

Коры́то — открытая продолговатая ёмкость. Изначально изготавливалась из дерева: половинку расколотого бревёшка, отделывали и выдалбливали с плоской стороны; корыта бывают: «ветловые», «липовые», «осиновые».

БЕЛ

Карыта — адкрытая прадаўгаватая ёмістасць. Першапачаткова выраблялася з дрэва: палоўку расколатага бревешка, аздаблялі і выдалбливали з плоскай боку; карыта бываюць: «ветловые», «ліпавыя», «асінавыя».

ENG 

Trough an open oblong container. Originally made from wood: half split brivesca, trimmed and hollowed with flat sides; the trough are: "welove", "lime", "aspen".

Image alt

Корзина 

РУС

Корзи́на — укладка разного вида, сплетённая из прутьев, из стеблей, соломы, коры, кореньев, драни и прочего. Предназначена для переноски совокупности мелких предметов, масса которых не велика для переноса в один присест, а объем этой совокупности велик.

БЕЛ

Кошык — кладка рознага выгляду, сплеценая з дубцоў, з сцеблаў, саломы, кары, карэнняў, драніцы і іншага. Прызначана для пераноскі сукупнасці дробных прадметаў, маса якіх не вялікая для пераносу ў адзін прысест, а аб'ём гэтай сукупнасці вялікі.

ENG 

Basket — laying of different kinds of twigs, stalks, straw, bark, roots, shingles and others. Designed for carrying together small items weighing up to big to transfer in one sitting, and the volume of this set is great.

Image alt

Сито

РУС 

Си́то — устройство для разделения сыпучих масс по величине их составляющих (зёрен, круп, песка).

БЕЛ

Сіта — прылада для падзелу сыпкіх мас па велічыні іх складнікаў (зерня, круп, пяску і да т. п.).

ENG 

Sieve device for separation of solids mass to the size of their constituents (grains, cereals, sand, etc.).